: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาภาษาด้วยตนเอง :: ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ :: http://info.navy.mi.th/language ::
Royal Projects
Fascinating English Idioms
Cartoon & Joke Lessons
Inspiration Pictures
Lessons on Life
Learn Grammar
English Usage
Lesson of the Month Focus
Test Yourself
About English Language
  Courses
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ความรู้จากหนังสือ ALC
คำศัพท์_ALC
Test Yourself
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
ภาษามลายูท้องถิ่นภาคใต้ ของประเทศไทย
ภาษาพม่า
ภาษาเขมร
ศัพท์น่ารู้ในอาเซียน
Knowledge Management
http://www.dlielc.edu/
http://www.ditc.net.au/
Link to Websites(ภาษาอังกฤษ)
Link to Websites(ภาษาเพื่อนบ้าน)
Link to Website(ภาษาจีน)
International Education Services
www.thailand.idp.com
www.britishcouncil.org
http://www.iie.org/
The English Media
CNN
BBC
THE NEW YORK TIMES
BANGKOK POST
TIME
THE TELEGRAPH
THE NATION
VOA NEWS
ABC
THE NEW
ZEALAND HERALD
The AGE
The AUSTRALIAN
ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
รับสมัครข้าราชการ....