ผู้บริหารและหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา
นาวาเอกหญิง ภรณี  ศรมยุรา (ผู้อำนวยการ)

นาวาเอกหญิง ภรณี ศรมยุรา (ผู้อำนวยการ)

นาวาเอกหญิง เต็มเดือน ศิรินุภาพมิตร์  (รองผู้อำนวยการ)

นาวาเอกหญิง เต็มเดือน ศิรินุภาพมิตร์ (รองผู้อำนวยการ)

แผนกแผนและโครงการ
ว่าที่ นาวาเอก สมชาย ตั้งทับสุนทร (ช่วยราชการ หัวหน้าแผนกแผนและโครงการ)

ว่าที่ นาวาเอก สมชาย ตั้งทับสุนทร (ช่วยราชการ หัวหน้าแผนกแผนและโครงการ)

เรือเอกหญิง ทวิกานต์ ปานอินทร์

เรือเอกหญิง ทวิกานต์ ปานอินทร์

พันจ่าเอก ภัคพล ทองอำไพ

พันจ่าเอก ภัคพล ทองอำไพ

แผนกศึกษา
นาวาเอกหญิง ธาริณี รัชตรุ่งโรจน์กุล (หัวหน้าแผนกศึกษา)

นาวาเอกหญิง ธาริณี รัชตรุ่งโรจน์กุล (หัวหน้าแผนกศึกษา)

นาวาโทหญิง ภัทราพร อนันตสุข

นาวาโทหญิง ภัทราพร อนันตสุข

ว่าที่ น.ต.หญิง อนุสรา เยือกเย็น

ว่าที่ น.ต.หญิง อนุสรา เยือกเย็น

ว่าที่ น.ต.หญิง ศศิพรรณ วารินศิริรักษ์

ว่าที่ น.ต.หญิง ศศิพรรณ วารินศิริรักษ์

เรือเอกหญิง แพรวพรรณ  พวงเกษม

เรือเอกหญิง แพรวพรรณ พวงเกษม

เรือโทหญิง ขวัญกมล พินทุสมิต

เรือโทหญิง ขวัญกมล พินทุสมิต

เรือตรีหญิง ยลธิดา พิจิตรชุมพล

เรือตรีหญิง ยลธิดา พิจิตรชุมพล

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพิชญา ช้างเผือก

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพิชญา ช้างเผือก

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณชชญา ภูเวียง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณชชญา ภูเวียง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัชชา นาวานุเคราะห์

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัชชา นาวานุเคราะห์

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุธินี อินกว่าง

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุธินี อินกว่าง

พันจ่าโท สุรศักดิ์ พิทักษา

พันจ่าโท สุรศักดิ์ พิทักษา

แผนกบริการ
ว่าที่ น.ท.ชัชวาลย์ ไชยราช (หัวหน้าแผนกบริการ)

ว่าที่ น.ท.ชัชวาลย์ ไชยราช (หัวหน้าแผนกบริการ)

ว่าที่ น.ต.เฉลย สมตัว (ประจำแผนกบริการ)

ว่าที่ น.ต.เฉลย สมตัว (ประจำแผนกบริการ)

เรือโท วิเชียร ด้วงช้าง

เรือโท วิเชียร ด้วงช้าง

พันจ่าเอก สุนทร ชัยศาสตรศิลป

พันจ่าเอก สุนทร ชัยศาสตรศิลป

พันจ่าเอก ธนกฤต ศุภมาตร

พันจ่าเอก ธนกฤต ศุภมาตร

พันจ่าเอก จิระศักดิ์ คิ้ววิลัย

พันจ่าเอก จิระศักดิ์ คิ้ววิลัย

พันจ่าเอก คณิศร มงคลพูลสวัสดิ์

พันจ่าเอก คณิศร มงคลพูลสวัสดิ์

จ.อ.ไกรสีห์ จรลำโกน

จ.อ.ไกรสีห์ จรลำโกน

ธุรการ
ว่าที่ ร.อ.อัศฐวรรศ ปั่นจั่น

ว่าที่ ร.อ.อัศฐวรรศ ปั่นจั่น

เรือโท สุรศักดิ์ บัวศรี

เรือโท สุรศักดิ์ บัวศรี

พ.จ.อ.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

พ.จ.อ.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์